Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng

(TGAG)- Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18/11/ 1930. Kể từ đó, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam - một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ở An Giang theo sự chỉ đạo chung của Trung ương Cục miền Nam cùng với sự chuẩn bị tích cực của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh được thành lập ngày 20/12/1960 tại Bãi Đá Chày, Vách Núi Tô, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, có 14 Ủy viên, do Giáo sư Bùi Đức Tâm làm Chủ tịch; do phải tập trung cho Đồng khởi, đánh địch mở rộng vùng giải phóng, nên hai tháng sau, ngày 20/02/1961 Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh mới tổ chức Lễ ra mắt nhân dân tại chùa Tà Miệt trên, ấp Tà Miệt, xã Lương Phi (huyện Tri Tôn).

Trải qua 87 năm xây dựng, trưởng thành, do yêu cầu về chiến lược, sách lược của cách mạng, công tác tổ chức và tên gọi của Mặt trận có những thay đổi nhưng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận về cơ bản là nhất quán. Không một giai đoạn lịch sử nào của đất nước vắng bóng của tổ chức Mặt trận. Trong đấu tranh bảo vệ đất nước, Mặt trận đã tuyên truyền vận động, tập hợp nhân dân, thổi bùng lên ngọn lửa của lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, kêu gọi toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết đứng lên bảo vệ Tổ quốc, đánh đổ mọi ách xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất nước nhà.

Từ khi đất nước thống nhất, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam luôn giữ vai trò củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới. MTTQ Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng với cả nước, trong các năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tăng cường hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, chủ động triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thường xuyên giữ mối quan hệ, gắn kết với các tổ chức tôn giáo, dân tộc trong tỉnh; phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo tết, cất nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn...

Hoạt động giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Điểm nổi bật là tổ chức  được 02 cuộc tọa đàm công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại 2 cụm thành phố Long Xuyên và Châu Đốc. Qua tọa đàm, đã rút ra được những kinh nghiệm và những khó khăn, hạn chế trong công tác giám sát và phản biện xã hội, làm cơ sở đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới; phối hợp Sở Nội vụ tổ chức triển khai, giám sát công tác bầu cử trưởng, phó trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 - 2020; bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn gắn với bầu hòa giải viên cơ sở...

Tổ chức Đoàn giám sát trách nhiệm quản lý Nhà nước về xử lý các khu điểm ô nhiễm môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt và công tác vận động tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về vệ sinh môi trường và kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 tại các huyện, thị xã, thành phố. Qua giám sát, kịp thời phát hiện những sai sót, tồn tại, hạn chế của địa phương để kiến nghị khắc phục.

MTTQ đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Từ đầu năm đến nay,  MTTQ tỉnh đã tổ chức được 04 chuyến thăm tặng 806 phần quà, tổng trị giá 308 triệu đồng cho người dân tại các tỉnh Takeo, Kompong Spư và Kandal (Vương quốc Campuchia); MTTQ các huyện giáp biên thường xuyên có những hoạt động tuyên truyền, giao lưu qua lại với các huyện giáp ranh, vận động tặng 700 phần quà cho người dân tại các xã giáp biên, với tổng trị giá trên 278 triệu đồng.

Công tác phối hợp và thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục được cải tiến, phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn thông qua việc ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp với nội dung cụ thể và phân định trách nhiệm rõ ràng dễ thực hiện. Sự phối hợp công tác giữa MTTQ với các cơ quan nhà nước ngày càng đi vào thực chất và tạo điều kiện cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình...

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11); Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”.

Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giúp cho chúng ta nhận thức và tin tưởng hơn về sức mạnh to lớn của khối ĐĐKTDT; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam nêu cao lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết nhân nghĩa, tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, ra sức làm cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sớm trở thành hiện thực.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công !

TỪ THANH KHIẾT
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

____________
* Tựa bài do TGAG đặt.
Số lần xem các bài viết
7911121