Xây dựng Đảng

Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(TGAG)- Trong các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta bao giờ cũng đặt công tác tư tưởng, lý luận lên hàng đầu. Công tác tư tưởng, lý luận luôn được coi là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Bác Hồ nói rất dễ hiểu: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Tại Đại hội XI Đảng ta đã nêu yêu cầu: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận”. Từ đó, chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có bước được nâng lên. Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…

Nhưng cũng chính từ thực tiễn đã chỉ ra: Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận chưa cao. Chậm khắc phục có hiệu quả những hạn chế của công tác tư tưởng như thiếu sắc bén, chưa thuyết phục. Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" còn bị động, hiệu quả chưa cao. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất hợp lý. Phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị còn lạc hậu. Việc triển khai thực hiện nội dung các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên chưa thực sự tích cực, đồng bộ, thường xuyên, một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đều, chưa đi vào chiều sâu ở nhiều ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; một số nơi thực hiện còn mang tính hình thức.

Đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, song cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khắc nghiệt. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, nảy sinh nhiều vấn đề mới, khó lường và chưa có tiền lệ; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt đất nước chúng ta trước những yêu cầu, đòi hỏi chưa từng có. Sau hơn 30 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng đang và sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới, cả về lý luận và thực tiễn. Trước những biến đổi nhanh chóng và phức tạp của tình hình; nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, Đại hội XII bổ sung và nhấn mạnh phải: “Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận”.

Đại hội đã đề ra một số giải pháp mới như sau:

(1) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

(2) Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

(3) Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (điểm mới là đưa tổng kết thực tiễn lên trước nghiên cứu lý luận).

(4) Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức phức tạp, khó lường, thậm chí rất gay gắt, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước bền vững. Để góp phần đắc lực vào việc xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo cần tập trung tham mưu với cấp ủy đảng, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, định hướng một số vấn đề quan trọng sau đây:

Trước nhất cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, kiên định, kiên quyết, kiên trì tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách, mang tính tất yếu, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cần nhận thức rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta”. Công tác tuyên giáo các cấp cần tiếp tục quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư đến tất cả cán bộ đảng viên, nhân dân, tạo động lực thực hiện có kết quả nhiệm vụ này.

Công tác tuyên giáo phải làm cho chủ trương, đường lối của Đảng đi vào thực tiễn đời sống của đất nước, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Công tác tư tưởng, lý luận phải tự vượt lên, đổi mới mạnh mẽ, khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém; tổ chức quán triệt triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, không để đảng viên hoài nghi, quần chúng thờ ơ, mơ hồ.

Hai là phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng, trong tình hình hiện nay ngành tuyên giáo cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị. Cụ thể là phải: Đấu tranh với các biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích, lý tưởng của Đảng. Đấu tranh với các biểu hiện hoài nghi, phủ nhận, thiếu kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nói và làm không đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Phải đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong Đảng, trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đấu tranh với các biểu hiện chạy theo chủ nghĩa thực dụng, hám lợi; không kế tục, phát triển truyền thống vẻ vang, những giá trị đạo đức cách mạng và lẽ sống cao đẹp của các bậc tiền bối, không làm gương sáng cho quần chúng noi theo, làm tổn hại đến biểu tượng Đảng quang vinh và dân tộc anh hùng.

Ba là phải nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở đảng, đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; coi trọng việc xây dựng con người và văn hóa đạo đức Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phải đổi mới sâu sắc công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, xây dựng phong cách biết lắng nghe và thái độ cầu thị của cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục lý luận chính trị phải được đổi mới căn bản, toàn diện, góp phần trang bị cho người học nhân sinh quan, thế giới quan cộng sản và đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin trên báo chí trong sáng tác quảng bá các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, góp phần hình thành những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, cần nắm vững và thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn mang tầm chiến lược của Lê nin: “không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”, “Chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”./.

TRUNG KIÊN

 

Thống Kê

Đang có 179 khách online

Số lượt xem : 6159550