Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07-10-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 15-01-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Sơ kết, đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 526/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Đánh giá mức độ tác động của việc thực hiện Chỉ thị đối với kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng.

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (dịp 19-5 hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của địa phương, đơn vị).

- Tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những cách làm hay, hiệu quả, thiết thực.

2- Yêu cầu

- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 bảo đảm đúng thời gian, thiết thực, hiệu quả.

- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

II- TỔ CHỨC SƠ KẾT

1- Nội dung


Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 theo đề cương (kèm theo), chú ý báo cáo sâu các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

2- Phương thức tiến hành

- Cấp tỉnh:

Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác (19-5).

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05.

(Đề cương báo cáo)

+ Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Mặt trận MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05, gởi văn bản báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 23-3-2018 (và gửi tập tin báo cáo theo địa chỉ mạng Lotus note: Nguyen Truc Linh/TUAnGiang/DCS/VN hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

- Huyện ủy, thị xã ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

+ Xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05, gởi văn bản báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 23-3-2018 (và gửi tập tin báo cáo theo địa chỉ mạng Lotus note: Nguyen Truc Linh/TUAnGiang/DCS/VN hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

+ Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 kết hợp biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (dịp 19-5 hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của địa phương, đơn vị).

III- THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 13-10-2016 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

1- Tiêu chí xét chọn: Căn cứ vào Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 13-10-2016 của Ủy ban nhân dân (gửi kèm).

2- Số lượng:

2.1- Mỗi huyện, thị xã, thành phố:

Tối đa 03 tập thể, 05 cá nhân (trong đó có từ 1-2 tập thể và 2-3 cá nhân cấp xã, trong đó có ít nhất 1 đối tượng là nhân dân).

2.2- Mỗi Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Biên phòng tỉnh:

Tối đa 03 tập thể, 05 cá nhân (chú ý lựa chọn những nhân tố mới, điển hình ở cơ sở).

2.3- Đảng ủy khối Dân Chính Đảng:

- Xét chọn trong cơ quan Đảng ủy khối Dân Chính Đảng: Không quá 01 tập thể, 01 cá nhân.

- Có công văn thông báo đến các đơn vị trực thuộc yêu cầu thực hiện: Xét chọn, lập hồ sơ, đề nghị khen thưởng và gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh như sau:

Đối với sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan đảng và tương đương:

+ Các sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan đảng và tương đương có dưới 100 cán bộ công chức, viên chức: Không quá 01 tập thể, 01 cá nhân;

+ Các sở, ban ngành và tương đương có từ 100 – dưới 500 cán bộ, công chức, viên chức: Không quá 02 tập thể, 02 cá nhân;

+ Các sở, ban ngành và tương đương có từ 500 cán bộ, công chức, viên chức trở lên: Không quá 03 tập thể, 04 cá nhân;

2.4- Đảng ủy khối Doanh nghiệp:

- Xét chọn trong cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Không quá 01 tập thể, 01 cá nhân.

- Có công văn thông báo đến các đơn vị trực thuộc yêu cầu thực hiện: Xét chọn, lập hồ sơ, đề nghị khen thưởng và gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh như sau:

Đối với các Doanh nghiệp tỉnh quản lý:

+ Các Doanh nghiệp có dưới 100 lao động: Không quá 01 tập thể, 01 cá nhân.
+ Các Doanh nghiệp có từ 100 – dưới 1.000 lao động: Không quá 02 tập thể, 02 cá nhân.
+ Các Doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên: Không quá 03 tập thể, 04 cá nhân.

3- Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Tờ trình (kèm danh sách);

- Báo cáo thành tích (riêng khen nhân dân, cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệm thẩm định và giới thiệu tóm tắt thành tích);

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của địa phương, cơ quan, đơn vị trình khen.

4- Thời hạn

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trước ngày 20-4-2018.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Hướng dẫn này, ban tuyên giáo và bộ phận giúp việc của các cấp ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05, đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo và tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 kết hợp biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (dịp 19-5 hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của địa phương, đơn vị).

- Các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05, đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trong quá trình thực hiện các địa phương, đơn vị phát huy sự chủ động, sáng tạo, chọn cách làm phù hợp để đạt hiệu quả thiết thực.
K/T TRƯỞNG BAN           
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)                
Cao Quang Liêm           


Số lần xem các bài viết
9069279