Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Công văn về việc học tập, sinh hoạt Chuyên đề năm 2017

(TGAG)- Ngày 21-4-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn số 592-CV/BTGTU về việc học tập, sinh hoạt Chuyên đề năm 2017. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.

Thực hiện Công văn số 1998-CV/BTGTW, ngày 10-02-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 30-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” (gọi tắt là Chuyên đề năm 2017) ngày 20-4-2017; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc học tập và đưa vào sinh hoạt thường xuyên nội dung Chuyên đề năm 2017 như sau:

- Huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (nơi cấp ủy chưa được học tập tại Hội nghị trực tuyến ngày 20-4-2017) tổ chức hội nghị cấp ủy học tập Chuyên đề năm 2017.

- Chi bộ tổ chức hội nghị đảng viên học tập Chuyên đề năm 2017.

- Trên cơ sở Chuyên đề năm 2017, chi bộ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn nội dung phù hợp tình hình của đơn vị để đưa vào sinh hoạt thường xuyên.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm
____________
* PC:
Nội dung Chuyên đề năm 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành đã được thông báo đăng ký mua tài liệu tại Thông báo số 07-TB/BTGTU ngày 17-3-2017 và đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang.

Chuyên đề học tập năm 2017: Tải tài liệu
Số lần xem các bài viết
8656588