Định hướng tuyên truyền tháng 10-2015

(TGAG)- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10-2015 như sau:

I- Một số định hướng chung

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; kết quả Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa VIII); kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội Đảng lần thứ XII; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền, động viên các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Các hoạt động đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản; quan tâm quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tuyên truyền cổ vũ hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, khuyến học, khuyến tài... phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào dân tộc và tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên các phương tiện truyền thông hiện đại, công nghệ mới, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam; về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 23-7-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ.

II- Một số nội dung cần tập trung tuyên truyền trong tháng 10-2015

- Tuyên truyền các các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng trong tháng 10-2015 như: Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10); 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930); 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930); 59 năm Ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956); Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10); Ngày truyền thống Tổ chức xây dựng Đảng (14/10); Ngày truyền thống công tác Văn phòng cấp ủy (18/10), Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy (4/10), Tháng hành động Vì người nghèo...

- Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 (ngày 20 (trù bị), 21, 22-10-2015), hướng đến Đại hội lần thứ XII của Đảng; nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X hướng đến Đại hội XII của Đảng; việc rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội cấp trên cơ sở để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh; giới thiệu, tuyên truyền nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội; việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Công điện Hỏa tốc số 1632/CĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết đang lan rộng; liên hệ cơ quan chức năng nắm diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời thông báo về tính nguy hiểm, nguyên nhân lây bệnh, cách thức lan truyền và phương pháp phòng chống dịch bệnh để Nhân dân chủ động phòng, chống dịch.

- Tăng cường thông tin giáo dục sức khỏe, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong mùa nước nổi, tuyên truyền về vệ sinh trong ăn uống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo trong Nhân dân về tình trạng biến đổi khí hậu, hiện tượng giông lốc, sạt lở mùa lũ; công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ đê bao.

- Tuyên truyền về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); Tuyên truyền Đại hội Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang và Đại hội các Phân, Chi hội nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tuyên truyền hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Tiếp tục biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
Số lần xem các bài viết
7893289