Truy cập hiện tại

Đang có 107 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
18-10-2020 | 16:57    (lượt xem:215)

Hướng dẫn công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị năm 2021
10-10-2020 | 16:25    (lượt xem:257)

Một số quy định mới của Chính phủ liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
28-04-2019 | 20:15    (lượt xem:1552)

Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
24-11-2018 | 16:25    (lượt xem:3056)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". TGAG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
21-11-2018 | 08:28    (lượt xem:1521)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện
Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
21-11-2018 | 08:17    (lượt xem:1566)

(TGAG)- Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW). TGAG trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này:
Nghị quyết Hội nghị Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
21-11-2018 | 08:13    (lượt xem:1110)

Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019
30-10-2018 | 13:52    (lượt xem:1578)

Ngày 26-10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW về công tác lý luận chính trị năm 2019. TGAG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
01-06-2018 | 08:46    (lượt xem:3737)

(TGAG)- Ngày 28-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. TGAG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17572526