An Giang ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
11-08-2016 | 09:09    (lượt xem:1380)

(TGAG)- Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên tạo được sự chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh về bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm được triển khai sâu rộng; hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; nhận thức về vai trò, vị trí của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng được nâng lên.
An Giang phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế
16-11-2016 | 08:02    (lượt xem:1150)

(TGAG)- Nhìn lại 30 đổi mới, cùng với sự phát triển chung của cả nước, nền nông nghiệp An Giang đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng luôn được duy trì; giá trị sản xuất tăng qua từng năm; nhiều mô hình liên kết sản xuất, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành và nhân rộng góp phần tăng thu nhập người nông dân, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo; đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; tạo nền tạo vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.
An Giang: Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công bảo đảm nền tài chính an toàn, bền vững
26-07-2017 | 14:35    (lượt xem:627)

(TGAG)- Ngày 20/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023
20-12-2016 | 08:49    (lượt xem:1349)

(TGAG)- Trong những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân tiếp tục có bước phát triển, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia tổ chức hội; các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Chỉ thị về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020
10-12-2015 | 08:46    (lượt xem:1687)

(TGAG)- Ngày 17/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021)
10-12-2015 | 08:43    (lượt xem:2037)

(TGAG)- Ngày 16/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về lãnh đạo đại hội đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022)
13-10-2016 | 08:35    (lượt xem:1655)

(TGAG)- Ngày 11-10-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về lãnh đạo đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm 2017 – 2022)
Chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
25-02-2015 | 07:38    (lượt xem:8288)

Ngày 07/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở
12-02-2015 | 15:02    (lượt xem:2605)

Ngày 03/7/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
28-04-2017 | 10:14    (lượt xem:2698)

(TGAG)- Ngày 13-4-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên giáo An Giang xin giới thiệu nội dung.
Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
12-02-2015 | 14:55    (lượt xem:2186)

Ngày 29-5-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Thống Kê

Đang có 107 khách online

Số lượt xem : 6566887