Làm theo gương Bác Hồ

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Với yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” đối với đảng viên, công chức.

Các cấp ủy đã quan tâm tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phổ biến, nhân rộng các gương điển hình tiên tiên tiến, tiêu biểu trong Đảng và trong quần chúng nhân dân. Nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: lồng ghép trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể; thông qua hội nghị báo cáo viên chuyên đề, phát huy vai trò của hệ thống  truyền thanh, các cuộc thi tìm hiểu, hội thi, sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Tổ chức sơ kết và biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Duy trì được các mô hình, cách làm hiệu quả; nhiều mô hình, cách làm mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới được phát huy.

 Nội dung học tập và sinh hoạt thường xuyên trong chi bộ tập trung vào việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phong phú và thiết thực hơn. Qua đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, khắc phục những hạn chế của bản thân, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Lấy việc thực hiện kế hoạch cá nhân làm nội dung tự phê bình và phê bình trong chi bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm...

Những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm được các cấp ủy quan tâm lựa chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được phát huy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh được xác định, tập trung thực hiện, góp phần đưa việc học tập và làm theo đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Phát huy kết quả đạt được, trong sắp tới, các cấp ủy cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có, duy trì và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả thời gian qua.

Phải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về ý nghĩa của việc học tập, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình, mô hình, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, chung tay xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ở địa phương, cơ sở.

Xác định việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là học nền tảng lý luận làm kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là hoạt động văn hóa trong Đảng, góp phần thực hiện công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của đảng viên. Phải thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 3/9/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên của mỗi tổ chức và từng cá nhân. Chi bộ là nơi học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung các chuyên đề, lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của cá nhân làm nội dung tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các cấp ủy, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định 101; Quy định 55 của Trung ương và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên là góp phần nâng cao đạo đức cách mạng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

LÊ HỒNG KHÂM
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 109 khách online

Số lượt xem : 7278145