Làm theo gương Bác Hồ

Xây dựng phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
15-12-2017 | 08:47    (lượt xem:53)

(TGAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”, “cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể” và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc, phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên cần tập trung thực hiện các nội dung sau:
Cán bộ, đảng viên phải thật sự là người đày tớ thật trung thành của nhân dân
11-12-2017 | 07:53    (lượt xem:48)

(TGAG)- Là cán bộ, đảng viên chắc mỗi người chúng ta, ai ai cũng nhớ những lời Bác Hồ dạy trước lúc đi xa. Trong bản Di chúc, Người đã căn dặn rằng: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
06-12-2017 | 15:05    (lượt xem:65)

(TGAG)- Với yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” đối với đảng viên, công chức.
Tìm hiểu phong cách lãnh đạo sâu sát của Chủ tịch Hồ Chí Minh
19-11-2017 | 20:50    (lượt xem:49)

(TGAG)- Trong thực tiễn, Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách lãnh đạo sâu sát. Theo tài liệu thống kê của Bảo tàng Hồ Chí Minh, chỉ tính trong 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1955-1965), không quản tuổi cao, công việc bề bộn, Người đã thực hiện hơn 700 lượt đi thăm các địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị bộ đội…, từ miền núi đến
Một số kinh nghiệm rút ra từ Hội thi tìm hiểu về Bác Hồ, Bác Tôn của thành phố Long Xuyên
15-11-2017 | 20:18    (lượt xem:76)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ ngày 20/7/2017 đến 5/8/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên đã tổ chức Hội thi tìm hiểu về Bác Hồ, Bác Tôn. Hội thi không chỉ giới hạn ở không gian hẹp, trách nhiệm của mỗi thí sinh, của các đội tham gia dự thi mà là tinh thần
Phú Tân với Hội thi kể chuyện về “Gương người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
26-10-2017 | 14:39    (lượt xem:120)

(TGAG)- Từ khi thực hiện Chỉ thị 06, Chỉ thị 03, đến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay như: 100% chi, đảng bộ đăng ký thực hiện mô hình “Thực hành tiết kiệm” từ 5.000đ
“Sửa đổi lối làm việc” - Nền tảng, kim chỉ nam của cán bộ, đảng viên
26-10-2017 | 08:57    (lượt xem:134)

(TGAG)- Tháng 10 năm 1947, trong lúc tình hình đất nước và công tác xây dựng Đảng đặt ra yêu cầu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z. đã hoàn thành tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, làm tài liệu cho tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Những nội dung của tác phẩm này đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đối với từng cán bộ, đảng viên.
Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng
25-10-2017 | 07:46    (lượt xem:104)

(TGAG)- “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên” đó chính là lời dạy vô cùng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc còn sinh thời. Lời dạy của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và hết sức thời sự, đòi hỏi mọi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc.
Xây dựng phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
21-10-2017 | 21:06    (lượt xem:13)

(TGAG)- Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi Đảng cầm quyền, đảng viên của Đảng được tín nhiệm và sắp xếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Trong các tổ chức đảng, chính quyền,
Tầm nhìn xa trông rộng của Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thể hiện trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
19-10-2017 | 21:11    (lượt xem:92)

(TGAG)- Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã có hàng trăm bài báo và tác phẩm phục vụ mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đồng bào ta đi tới cuộc sống tự do, hạnh phúc. Không kể bản Di chúc thiêng liêng của Người, có thể nêu một số tác phẩm bất hủ mà mỗi đảng viên chúng ta cần phải tìm hiểu: Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh, Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Sửa đổi lối làm việc, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
Thống Kê

Đang có 95 khách online