Yêu cầu công tác báo chí ở tỉnh trong giai đoạn hiện nay

(TGAG)- Những năm qua, trong quá trình lãnh đạo, đảng bộ tỉnh An Giang luôn coi báo chí là vũ khí sắc bén để tuyên truyền, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân nhằm phát huy những thành quả đã đạt được trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa nói chung và trong công tác báo chí nói riêng, là một trong những kênh giám sát cán bộ đảng viên. Để việc định hướng thông tin, định hướng tuyên truyền trong hoạt động báo chí có hiệu quả, yêu cầu của công tác báo chí trong giai đoạn hiện nay cần giải quyết tốt một số vấn đề sau:

Trước hết là phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Báo chí là hoạt động có chủ đích của một giai cấp, một chính Đảng. Vì vậy không thể có báo chí phi giai cấp, nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng. Trong điều kiện cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra gay gắt và phức tạp, chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc ngày càng nguy hiểm và trắng trợn, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác báo chí phải được thực hiện triệt để. Mọi công cụ báo chí, đặc biệt các phương tiện thông tin đại chúng có tác động nhanh chóng đến tư tưởng hàng triệu người, phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của cấp ủy đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động báo chí, cần tăng cường vai trò chỉ đạo và phối hợp lực lượng, đảm bảo sự thống nhất của Đảng bộ trong việc lãnh đạo và chỉ đạo các cơ quan làm công tác báo chí.

Thứ hai, công tác tư tưởng là của toàn Đảng, báo chí là một hình thái của công tác tư tưởng, có nhiệm vụ phổ biến, truyền bá nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, sự thống nhất cao trong toàn Đảng về đường lối, chủ trương, chính sách có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp chung của cách mạng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác báo chí là nhân tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng.

Để luôn luôn là công cụ sắc bén của công tác tư tưởng, báo chí phải đi đúng định hướng của Đảng. Với chức năng định hướng xã hội, yêu cầu đặt ra cho hoạt động báo chí không chỉ dừng lại ở sự miêu tả, phản ánh mà phải phát hiện ra những mối liên hệ, qua đó chỉ ra cho công chúng những vấn đề có tính bản chất của hiện tượng. Từ đó, báo chí hướng sự chú ý của dư luận cái gì, vấn đề gì là cần thiết, là có ích cho sự động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, có ích cho việc nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, cổ vũ cho nhân tố mới, người tốt việc tốt, phê phán những thói hư tật xấu...

Thứ ba, địa bàn cơ sở có vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng nói chung và trong quá trình đổi mới hiện nay; là nơi triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ra nhân dân; nơi mà cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Vì vậy, hướng  về cơ sở nhằm củng cố cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí. Một số biểu hiện mất dân chủ; sự phân hóa xã hội; tiêu cực, lạc hậu, mê tín dị đoan còn tồn tại; tình trạng khiếu kiện tập thể từng lúc còn gay gắt; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ yêu cầu phát triển ở một vài địa phương gặp nhiều khó khăn... trước hết là do dân chưa thông nên công tác báo chí trong điều kiện đó phải hướng mạnh về cơ sở, cùng cơ sở giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thứ tư, báo chí là hoạt động có mục đích, định hướng nên trước hết báo chí phải tuyên truyền những cái tốt, cái mới, những điển hình tiên tiến, tạo ra phong trào và thúc đẩy phong trào. Mặt khác, trong bối cảnh đấu tranh tư tưởng quyết liệt, đấu tranh giữa cái mới và cái cũ... để đạt được mục tiêu đó, báo chí không chỉ phản ánh thành tựu, cái mới, cái đẹp nảy nở trong cộng cuộc đổi mới mà còn phải phê phán kiên quyết các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, mất dân chủ trong đời sống xã hội, những quan điểm sai trái, phản diện, lạc hậu bằng những hình thức và phương pháp phù hợp. Trong việc kết hợp giữa xây và chống, trước hết phải quan tâm đến xây, tạo dựng những hình mẫu lý tưởng, hình thành các chuẩn mực và thang bậc giá trị đúng đắn, tác động chi phối hành vi của các cá nhân trong xã hội.

Thứ năm, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực trạng của công tác báo chí, đổi mới công tác quản lý của Nhà nước trong công tác báo chí cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây:

- Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước không chỉ đối với công tác báo chí, mà cả xuất bản, ấp phẩm, băng hình, băng nhạc và các chương trình phát sóng. Các cơ quan pháp luật phải tăng cường kiểm tra việc xuất nhập khấu văn hóa và xử lý nghiêm các vi phạm về xuất bản và kinh doanh văn hóa phẩm. Cần có biện pháp kiểm tra các phương tiện in sao các ấn phẩm, phương tiện và tần số phát sóng, phát hình. Nhà nước cần có chính sách đầu tư thích đáng để củng cố và tăng cường các phương tiện, thiết bị cho các cơ quan thông tin đại chúng để các cơ quan đó có khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội và đủ sức áp đảo các phương tiện thông tin của địch.

- Nội dung báo chí hiện nay phải tiếp tục quán triệt quan điểm của Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần IX. Trên cơ sở đó, xây dựng nội dung cụ thể công tác tuyên truyền trong từng thời điểm, đảm bảo tính định hướng, tính thời sự và sát đối tượng. Hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, sinh động; tăng cường đối thoại, trao đổi trực tiếp với nhân dân.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên có phẩm chất chính trị, năng lực tổ chức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực sự trở thành người cán bộ chính trị của Đảng. Xây dựng phong cách công tác của cán bộ báo chí, đảm bảo tiêu chuẩn: nhạy bén về chính trị, gần gũi quần chúng, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm.

- Giải quyết đủ biên chế và đào tạo cán bộ, cải tiến chế độ, chính sách với cán bộ biên tập, phóng viên báo chí; tăng cường các phương tiện hiện đại cho hoạt động báo chí… đáp  ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần và tri thức ngày càng cao của nhân dân.

Báo chí đảm bảo sự thống nhất và định hướng chung trong hệ thống tư tưởng của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới./.

BBT


70 năm thi đua ái quốc
Thống Kê

Đang có 186 khách online

Số lượt xem : 5673831