Truy cập hiện tại

Đang có 562 khách và không thành viên đang online

Huyện ủy Châu Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Đại hội XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là niềm tin, hy vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đại hội mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước, với mục tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng có nhiều điểm mới thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Với ý nghĩa rất quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần này, Huyện ủy Châu Thành đã chỉ đạo chặt chẽ, quyết tâm trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thật nghiêm túc, hiệu quả để đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Huyện ủy cũng xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát các mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nên phải quán triệt sâu, kỹ 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Việc triển khai quán triệt học tập Nghị quyết cần phải đổi mới, phương pháp phải khoa học và hiệu quả. Để đạt được yêu cầu đó, các báo cáo viên phải nghiên cứu sâu, nắm vững Nghị quyết về những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; có tư duy, quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm, có kinh nghiệm, nghiệp vụ, kỹ năng, bảo đảm truyền đạt trung thực, chính xác, sinh động nội dung, phù hợp với từng đối tượng.

Học tập đi đôi với thảo luận, đối thoại, thu hoạch, kiểm tra để Nghị quyết thực chất được cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội một cách sát thực, trong thảo luận và thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. 

Huyện ủy cũng yêu cầu các cấp ủy nhận thức sâu sắc, việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần vào công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, tổ chức học tập phải nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc “Chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng”.

Giao trách nhiệm cho Bí thư cấp ủy cơ sở, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; các Ban tham mưu Huyện ủy phối hợp kiểm tra, giám sát tinh thần thái độ học tập của cán bộ, đảng viên và việc tổ chức thực hiện của các chi, đảng bộ, chú trọng việc cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Theo kế hoạch trong quý III/2016, Huyện ủy Châu Thành sẽ tổ chức 36 cuộc hội nghị học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng và giao cho Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp triển khai quán triệt cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc.

Đồng thời, các cấp ủy quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một cách sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm đông đảo các tầng lớp Nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền, nhằm tăng cường, củng cố niềm tin đối với vai trò, đường lối lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành và toàn hệ thống chính trị sẽ tích cực học tập, nghiên cứu, thảo luận, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ, của cơ quan, đơn vị đã đề ra, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thực chất đi vào cuộc sống./.

TRẦN THỊ BÉ NĂM
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Châu Thành
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9815597