An Giang: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW và Chương trình hành động Tỉnh ủy về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

(TGAG)- Quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 10/10/2007 cụ thể hóa việc thực hiện. Qua 10 năm thực hiện, Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và báo chí, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.

Các tổ chức đảng, cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị nhận thức rõ tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng, là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ. Công tác tư tưởng phải đi trước hoặc được thực hiện song hành trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Đặc biệt, bí thư cấp ủy nhận thức sâu về trách nhiệm cao nhất, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng của đảng bộ, chi bộ. Từ đó, công tác tư tưởng có nhiều đổi  mới, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để có giải pháp giải quyết kịp thời. Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ngày một cao hơn.

Xác định học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là học nền tảng lý luận làm kim chỉ nam cho hành động, là hoạt động văn hóa của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chương trình hành động có liên quan của tỉnh, đã góp phần xây dựng Đảng về đạo đức, bước đầu ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng và việc cụ thể hoá chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch thực hiện, Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là từ khi có Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh nghiêm túc, chặt chẽ, trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; khi triển khai nghị quyết đều có xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tập thể thực hiện nghị quyết. Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng chất, đảm nhận khá tốt nhiệm vụ, cơ bản khắc phục được tình trạng trông chờ cấp trên. Qua đó, việc học tập lý luận, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng nghiêm túc, phù hợp với thực tế. Đa số cán bộ, đảng viên tham gia tích cực và có trách nhiệm trong học tập, khắc phục tình trạng mơ hồ về tư tưởng, lý luận, củng cố niềm tin, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động.

Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu dư luận xã hội, nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận nội bộ và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng làm công tác này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 26/5/2009 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nghiên cứu dư luận xã hội. Tỉnh ủy ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/8/2016 về nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới. Thành lập Phòng Nghiên cứu Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với chức năng điều tra xã hội học, nắm bắt, nghiên cứu và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tham mưu cấp ủy thực hiện công tác tư tưởng; đánh giá đúng tình hình để xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn; đề xuất các biện pháp định hướng và hình thành dư luận xã hội tích cực; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (Ban Chỉ đạo 94) được thành lập từ tỉnh đến cấp huyện. Hoạt động nền nếp, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết, xử lý nhiều vụ việc phát sinh, đảm bảo an ninh tư tưởng (“thư ngỏ 61, 72”, “kiến nghị 7 điểm”, “hội nhà báo độc lập”, “văn đoàn độc lập”, đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, một số đối tượng lưu trữ, tán phát, bình luận ủng hộ các tài liệu chống phá chế độ...).  Xây dựng các chuyên mục “sinh hoạt tư tưởng”, “hiểu đúng”, “chống diễn biến hòa bình” đăng, phát các nội dung khoa học, thuyết phục để giải thích những vấn đề nhạy cảm phát sinh; chủ động phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần nâng cao nhận thức chính trị của nhân dân về chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo Đảng, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, vấn đề quan hệ giữa dân chủ và tập trung, vấn đề nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...; giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ được bản chất các sự việc, hiện tượng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Để kịp thời thông tin định hướng, đảm bảo an ninh tư tưởng trên địa bàn, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên hằng tháng được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung tư tưởng được chuyển tải đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; hình thành nhận thức đúng đắn về tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới. Trong từng thời điểm, gắn với yêu cầu của tình hình đặt ra, tỉnh tổ chức những đợt tuyên truyền chuyên đề, cử báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp xuống huyện báo cáo tình hình, làm công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chuyên đề, định hướng tư tưởng đối với những sự kiện quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm (về tình hình Biển Đông, biển đảo Việt Nam, Campuchia và biên giới Việt Nam - Campuchia, lịch sử vùng đất Nam Bộ, phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia, an ninh trật tự, thời sự quốc tế, trong nước...).

Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí được quan tâm, từng bước cải tiến về hình thức, nâng cao chất lượng về nội dung. Hằng tháng, tỉnh tổ chức hội nghị định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí. Ngoài thành phần chính là đại diện Hội nhà báo, các cơ quan báo chí, còn mời thêm các cơ quan, đơn vị có liên quan đến các vấn đề báo chí quan tâm để cung cấp thông tin. Trên cơ sở định hướng tuyên truyền, các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền sát với nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của địa phương, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân.

Lực lượng báo chí trên địa bàn tỉnh phát triển ngày càng lớn mạnh, thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò cầu nối giữa các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với các tầng lớp nhân dân. Chủ động phát hiện, phản ánh và đấu tranh có hiệu quả đối với các hạn chế, tiêu cực, những bất cập, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm, kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu những điển hình tốt, những nhân tố mới, kinh nghiệm hay, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh, tạo bầu không khí dân chủ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhìn chung, những năm qua, các cấp ủy nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Cán bộ, đảng viên ổn định, an tâm công tác, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí đã góp phần chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, khắc phục những hạn chế yếu kém, làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, vững vàng về tư tưởng chính trị, có tinh thần trách nhiệm cao hơn, từ đó tạo được sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận trong xã hội.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8309159