Những điểm cần lưu ý trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
30-12-2014 | 13:42    (lượt xem:14317)

Nhằm thực hiện tốt Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 16-4-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong tổ chức thực hiện cần đảm bảo các mục đích, yêu cầu:

Tính chất, mô hình kinh tế, vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo quy định của Hiến pháp 2013
30-12-2014 | 13:39    (lượt xem:2567)

 Hiến pháp mới  đã làm rõ hơn tính chất, mô hình kinh tế, vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, việc quản lý và sử dụng đất đai và bổ sung nội dung  mới  về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia và các nguồn tài chính công khác. Cụ thể: 

Vai trò then chốt của Đảng trong phát triển doanh nghiệp tại An Giang
30-12-2014 | 13:36    (lượt xem:3041)

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, An Giang đã và đang chuyển mình phát triển kinh tế, xã hội ngày càng nhanh, vững chắc. Điều đó khiến mỗi năm có hàng ngàn, chục ngàn doanh nghiệp mới ra đời, những doanh nghiệp Nhà nước trước đây cũng đã, đang cổ phần hóa theo đúng định hướng của Đảng và chương trình hành động Chính phủ đề ra.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 199 khách online

Số lượt xem : 6190170