Truy cập hiện tại

Đang có 139 khách và không thành viên đang online

Nghiên cứu NQTW 4 (khóa XII): “Tự chuyển hóa” - chệch hướng xã hội chủ nghĩa
17-01-2017 | 06:45    (lượt xem:1038)

(TGAG)- “Tự chuyển hoá” là sự nối tiếp của quá trình “tự diễn biến”. Khi sự biến đổi về chất đã làm thay đổi quan điểm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, dẫn đến hành động chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nghiên cứu NQTW 4 (khóa XII): “Tự diễn biến”- suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
16-01-2017 | 09:21    (lượt xem:1254)

(TGAG)- “Tự diễn biến” được hiểu là quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực trong nội tâm cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình đất nước và quốc tế. Trong đó, yếu tố tiêu cực, sai lầm và tư tưởng tư bản chủ nghĩa dần dần tăng lên; yếu tố tích cực, cách mạng, tư tưởng xã hội chủ nghĩa phai nhạt; chuẩn mực về đạo đức, lối sống suy thoái dần. Đây là quá trình biến đổi từ bên trong chủ thể, đến một thời điểm nhất định, sự biến đổi này sẽ dần chuyển thành hành động của chủ thể.
Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân
16-01-2017 | 09:15    (lượt xem:1165)

(TGAG)- Từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ra đời đến nay đã được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
11-01-2017 | 15:07    (lượt xem:1894)

(TGAG)- Vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Đảng ta nêu ra từ lâu, nhất là giai đoạn mở cửa, hội nhập, trong Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) và gần đây là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chúng ta phải nhận thức đúng đắn vấn đề này, không tả khuynh hoặc ngược lại, để có giải pháp khắc phục hữu hiệu. Trong lịch sử hàng nghìn
Nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 4: Thành tựu và thách thức!
08-01-2017 | 14:49    (lượt xem:5214)

(TGAG)- Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII với yêu cầu nhận thức sâu sắc việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, thấy hết những mặt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém để đấu tranh, khắc phục.
Đảng bộ thị xã Tân Châu quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống
26-12-2016 | 15:43    (lượt xem:1163)

(TGAG)- Sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thị xã ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X một cách nghiêm túc và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
06-12-2016 | 07:53    (lượt xem:1078)

(TGAG)- Công tác tư tưởng là vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm ở tầm chiến lược, cùng với những chỉ dẫn sâu sắc, thiết thực. Nhằm: Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao tính chủ động, tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể do Đảng đề ra, góp phần quan trọng vào sự thắng lợi trong các thời kỳ cách mạng.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
22-11-2016 | 14:08    (lượt xem:1535)

(TGAG)- Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình biến đổi trong mỗi cán bộ, đảng viên từ nhận thức đến hành động, làm cho họ không còn là chính mình nữa, thậm chí chuyển hóa từ tích cực sang tiêu cực, mà nguy hiểm nhất là chống lại Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII - Nghị quyết của hành động, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy lùi suy thoái
10-11-2016 | 09:43    (lượt xem:1589)

(TGAG)- Trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". Và việc ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh, đẩy lùi suy thoái; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Tịnh Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
10-11-2016 | 08:32    (lượt xem:1123)

(TGAG)- Ngày 09/11, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các xã, thị trấn; các cô, chú cán bộ hưu trí, báo cáo viên và cán bộ phụ trách tuyên giáo. Đồng Trần Văn Gan - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII)
31-10-2016 | 20:34    (lượt xem:1491)

(TGAG)- Ngày 31-10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ chốt cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc.
NQTW4 (khóa XII): Nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
28-10-2016 | 07:00    (lượt xem:2927)

(TGAG)- Mục tiêu Nghị quyết lần này trước hết làm cho toàn Đảng nhận thức sâu sắc và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8658812