Truy cập hiện tại

Đang có 168 khách và không thành viên đang online

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(TGAG)- Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 8/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng đi vào nề nếp.

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy đảng, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách chặt chẽ, nghiêm túc; tránh tình trạng triển khai, quán triệt qua loa, hình thức và khoán trắng cho cơ quan Tuyên giáo như thời gian qua. Kiên quyết thực hiện đúng các quy định về học tập lý luận chính trị; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp trong triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong triển khai, quán triệt và học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Biểu dương những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nghiêm, chấp hành tốt việc học tập; góp ý, phê bình nghiêm khắc đối với những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc trong học tập chỉ thị, nghị quyết. Đưa nội dung việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào nội dung kiểm tra chấp hành và đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả học tập đảm bảo đúng quy định.

Hai là, cấp ủy đảng các cấp tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt việc triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú ý lựa chọn báo cáo viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm tốt để truyền đạt các chủ trương của Đảng theo chuyên đề đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Báo cáo viên phải nghiên cứu thực tế, nắm thật chắc nội dung của nghị quyết và đối tượng người học để có phương pháp triển khai phù hợp với những vấn đề mà nghị quyết đề cập, chỉ rõ những vấn đề bức xúc phải làm ngay nhằm tạo bước chuyển tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng báo cáo viên chỉ đọc tài liệu.

Ba là, cán bộ, đảng viên phải tự giác nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm những quy định trong việc nghiên cứu học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, giúp cán bộ, đảng viên phát huy và giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu trước nhân dân; có ý thức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, các ban đảng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ xây dựng quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời tham mưu cấp ủy kiên quyết chấn chỉnh và kiểm điểm nghiêm túc đối với những đơn vị, cá nhân trước hết đối với cán bộ chủ chốt không chấp hành việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên./.

P. LLCT & LSĐ


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10296045