Truy cập hiện tại

Đang có 122 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy, về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đến nay, toàn Đảng bộ thị xã Tân Châu đã cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kết quả, có 63/63 Chi, Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt cho gần 4.000 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú tham dự, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 98%. Với 64 lớp học, bao gồm: 01 lớp cán bộ chủ chốt; 18 lớp các xã, phường; 44 lớp cơ ngành thị xã và 01 lớp nhân sĩ, trí thức, đồng bào tôn giáo, dân tộc.
 
Sau nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tất cả cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch và chương trình hành động thể hiện rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng, những điểm mới và quyết tâm hành động; có những đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị, cũng như trách nhiệm cụ thể của cá nhân và lộ trình thực hiện. Đối với kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị rất nghiêm túc, xác định rõ nội dung công việc phải làm và thời gian hoàn thành đối với những nhóm việc cụ thể. Riêng Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân...

Qua học tập, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); nhất là nhận thức rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện...

Tin:  Văn Phô
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10296345