Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Kiên định với hệ tư tưởng đã chọn
12-05-2015 | 09:36    (lượt xem:3209)

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa qua, Trung ương đã quyết nghị phương hướng nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; xác định một trong những tiêu chuẩn quan trọng của Ủy viên Trung ương là phải “có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc”. Đây là sự kế thừa những kinh nghiệm thành công trong công tác xây dựng Đảng mấy chục năm qua; đồng thời, tiếp tục khẳng định sự kiên định của Đảng vào nền tảng tư tưởng đã chọn.    
Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).
02-03-2015 | 09:09    (lượt xem:6706)

(TGAG)- Từ ngày 05 đến ngày 12/01/2015, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tại Hội nghị, có 3 nhóm vấn đề được Trung ương thảo luận, cho ý kiến đó là: chuẩn bị các dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội XII của Đảng; nhóm công việc liên quan đến các Đề án và nhóm công việc liên quan đến công tác cán bộ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy hoạch, bổ sung cán bộ cấp chiến lược... và một số vấn đề quan trọng khác.
Những điểm cần lưu ý trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
30-12-2014 | 13:42    (lượt xem:19277)

Nhằm thực hiện tốt Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 16-4-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong tổ chức thực hiện cần đảm bảo các mục đích, yêu cầu:

Tính chất, mô hình kinh tế, vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo quy định của Hiến pháp 2013
30-12-2014 | 13:39    (lượt xem:5657)

 Hiến pháp mới  đã làm rõ hơn tính chất, mô hình kinh tế, vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, việc quản lý và sử dụng đất đai và bổ sung nội dung  mới  về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia và các nguồn tài chính công khác. Cụ thể: 

Vai trò then chốt của Đảng trong phát triển doanh nghiệp tại An Giang
30-12-2014 | 13:36    (lượt xem:6432)

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, An Giang đã và đang chuyển mình phát triển kinh tế, xã hội ngày càng nhanh, vững chắc. Điều đó khiến mỗi năm có hàng ngàn, chục ngàn doanh nghiệp mới ra đời, những doanh nghiệp Nhà nước trước đây cũng đã, đang cổ phần hóa theo đúng định hướng của Đảng và chương trình hành động Chính phủ đề ra.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38202975