Truy cập hiện tại

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ thị xã Tân Châu quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống
26-12-2016 | 15:43    (lượt xem:2808)

(TGAG)- Sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thị xã ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X một cách nghiêm túc và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
06-12-2016 | 07:53    (lượt xem:2895)

(TGAG)- Công tác tư tưởng là vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm ở tầm chiến lược, cùng với những chỉ dẫn sâu sắc, thiết thực. Nhằm: Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao tính chủ động, tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể do Đảng đề ra, góp phần quan trọng vào sự thắng lợi trong các thời kỳ cách mạng.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
22-11-2016 | 14:08    (lượt xem:3173)

(TGAG)- Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình biến đổi trong mỗi cán bộ, đảng viên từ nhận thức đến hành động, làm cho họ không còn là chính mình nữa, thậm chí chuyển hóa từ tích cực sang tiêu cực, mà nguy hiểm nhất là chống lại Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII - Nghị quyết của hành động, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy lùi suy thoái
10-11-2016 | 09:43    (lượt xem:3507)

(TGAG)- Trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". Và việc ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh, đẩy lùi suy thoái; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Tịnh Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
10-11-2016 | 08:32    (lượt xem:2715)

(TGAG)- Ngày 09/11, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các xã, thị trấn; các cô, chú cán bộ hưu trí, báo cáo viên và cán bộ phụ trách tuyên giáo. Đồng Trần Văn Gan - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII)
31-10-2016 | 20:34    (lượt xem:3659)

(TGAG)- Ngày 31-10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ chốt cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc.
NQTW4 (khóa XII): Nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
28-10-2016 | 07:00    (lượt xem:4557)

(TGAG)- Mục tiêu Nghị quyết lần này trước hết làm cho toàn Đảng nhận thức sâu sắc và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII
25-10-2016 | 20:12    (lượt xem:3184)

(TGAG)- Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016 đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin trích giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết để bạn đọc nghiên cứu.
Đảng ủy khối Dân Chính Đảng triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
20-10-2016 | 17:21    (lượt xem:2814)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 20/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 01/8/2016 về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tri Tôn đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
18-10-2016 | 14:28    (lượt xem:3153)

(TGAG)- Tri Tôn là huyện miền núi, tôn giáo, biên giới, dân tộc, dân số trung bình 134.679 người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 34,02%, là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong tỉnh (21,67%). Toàn huyện có 2 thị trấn, 13 xã, trong đó có 2 xã biên giới. Kinh tế nông nghiệp là tiềm năng, thế mạnh, vừa là động lực cơ bản để phát triển công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, du lịch.
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Nghị quyết ở cơ sở
15-10-2016 | 18:17    (lượt xem:3476)

(TGAG)- Cơ sở là cấp cuối cùng trong quản lý Nhà nước xét theo cấp độ của hệ thống chính trị, nhưng là cấp đầu tiên và trực tiếp nhất, là nơi diễn ra mọi hoạt động và cuộc sống của Nhân dân, nơi chính quyền gần dân nhất. Nơi tổ chức và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Đảng bộ An Giang học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
04-10-2016 | 14:27    (lượt xem:3452)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08-4-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn cụ thể việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết) cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
Châu Phú đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
25-09-2016 | 13:23    (lượt xem:3746)

(TGAG)- Xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247686