Truy cập hiện tại

Đang có 69 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
10-11-2016 | 08:32    (lượt xem:2620)

(TGAG)- Ngày 09/11, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các xã, thị trấn; các cô, chú cán bộ hưu trí, báo cáo viên và cán bộ phụ trách tuyên giáo. Đồng Trần Văn Gan - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII)
31-10-2016 | 20:34    (lượt xem:3542)

(TGAG)- Ngày 31-10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ chốt cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc.
NQTW4 (khóa XII): Nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
28-10-2016 | 07:00    (lượt xem:4491)

(TGAG)- Mục tiêu Nghị quyết lần này trước hết làm cho toàn Đảng nhận thức sâu sắc và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII
25-10-2016 | 20:12    (lượt xem:3111)

(TGAG)- Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016 đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin trích giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết để bạn đọc nghiên cứu.
Đảng ủy khối Dân Chính Đảng triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
20-10-2016 | 17:21    (lượt xem:2724)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 20/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 01/8/2016 về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tri Tôn đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
18-10-2016 | 14:28    (lượt xem:3066)

(TGAG)- Tri Tôn là huyện miền núi, tôn giáo, biên giới, dân tộc, dân số trung bình 134.679 người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 34,02%, là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong tỉnh (21,67%). Toàn huyện có 2 thị trấn, 13 xã, trong đó có 2 xã biên giới. Kinh tế nông nghiệp là tiềm năng, thế mạnh, vừa là động lực cơ bản để phát triển công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, du lịch.
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Nghị quyết ở cơ sở
15-10-2016 | 18:17    (lượt xem:3367)

(TGAG)- Cơ sở là cấp cuối cùng trong quản lý Nhà nước xét theo cấp độ của hệ thống chính trị, nhưng là cấp đầu tiên và trực tiếp nhất, là nơi diễn ra mọi hoạt động và cuộc sống của Nhân dân, nơi chính quyền gần dân nhất. Nơi tổ chức và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Đảng bộ An Giang học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
04-10-2016 | 14:27    (lượt xem:3348)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08-4-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn cụ thể việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (gọi tắt là Nghị quyết) cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
Châu Phú đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
25-09-2016 | 13:23    (lượt xem:3635)

(TGAG)- Xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.
Lê Chánh: Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
16-09-2016 | 14:21    (lượt xem:2492)

(TGAG)- Sáng ngày 16-9, Đảng ủy xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cho cán bộ, đảng viên ở các chi bộ trực thuộc, các đồng chí là đảng viên không đương nhiệm. Đồng chí Đặng Hồng Thắm - Bí thư Đảng ủy xã Lê Chánh chủ trì hội nghị.
Đoàn khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh
15-09-2016 | 20:29    (lượt xem:2590)

(TGAG)- Chiều 15/9/2016, Đoàn khối Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị báo cáo viên với chủ đề quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư của 49 cơ sở đoàn trực thuộc.
Châu Đốc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
08-09-2016 | 14:53    (lượt xem:2507)

(TGAG)- Sáng 07/9, Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 248 đại biểu là cán bộ chủ chốt của thành phố. Đồng chí  Lưu Vĩnh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc dự và phát biểu khai mạc.
Thành ủy Châu Đốc tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
05-09-2016 | 15:25    (lượt xem:3587)

(TGAG)- Đại hội XII của Đảng đã tổng kết chặng đường 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tổng hợp, chắt lọc các ý kiến đóng góp phong phú, đa dạng, đó là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân.
Huyện ủy Châu Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
29-08-2016 | 09:55    (lượt xem:3296)

(TGAG)- Đại hội XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, là niềm tin, hy vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đại hội mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước, với mục tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36389113