Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền sơ kết Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”
30-06-2015 | 15:21    (lượt xem:784)

(TGAG)- Sáng 30-6-2015, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) quốc tế Sông Tiền, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (năm 2014-2015). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang. Đây là đơn vị được chọn tổ chức hội nghị điểm, nhằm rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại.
Một số thành tựu trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
24-06-2015 | 07:47    (lượt xem:1260)

Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua thực tiễn và tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình.
Khai mạc Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc
18-06-2015 | 07:43    (lượt xem:483)

Sáng 17/6, Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Quản lý, phát triển xã hội - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” đã khai mạc trọng thể tại thành phố Thượng Hải (Shanghai), Trung Quốc.
Những đóng góp căn bản của công tác lý luận góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối chính trị của Đảng 30 năm qua
15-06-2015 | 19:28    (lượt xem:599)

Cách đây hai năm, có ý kiến khẳng định rằng: Chúng ta đang khủng hoảng lý luận (!). Sự thật thì, ngược lại. Vì, lịch sử thiếu triết học là lịch sử mù quáng; và, triết học thiếu lịch sử chỉ là triết học trống rỗng; và căn cứ vào thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, không thấy cái gọi là “khủng hoảng lý luận”!
Tăng cường đấu tranh với những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
11-06-2015 | 05:34    (lượt xem:588)

Trong đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay chủ nghĩa cơ hội, xét lại đã xuất hiện với nhiều sắc thái biểu hiện rất khác nhau, khó nhận diện. Do vậy, vấn đề cấp thiết được đặt ra hiện nay là tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kiên trì đấu tranh với mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa.
Các yếu tố tác động và yêu cầu mới trong công tác nghiên cứu lý luận - tổng kết thực tiễn
01-06-2015 | 06:38    (lượt xem:652)

Cội nguồn của những đột phá tạo ra những bước tiến vượt bậc của xã hội loài người có sự đóng góp quan trọng của nhận thức, lý luận. Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện luôn coi công tác lý luận và tổng kết thực tiễn là bộ phận quan trọng cấu thành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Có thể nói sự thành bại của sự nghiệp cách mạng có liên quan chặt chẽ đến công tác lý luận và tổng kết thực tiễn.
Đảng Cộng sản Việt Nam với sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong giai đoạn cách mạng mới
22-05-2015 | 15:35    (lượt xem:1904)

Thắng lợi của cách mạng nước ta nói chung, cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm qua nói riêng, là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Trong đó, một yếu tố quan trọng là, Đảng được vũ trang bằng lý luận cách mạng và khoa học nhất của thời đại: chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Do vậy, việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trở thành quy luật tồn tại, phát triển của Đảng; là bí quyết thành công của Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Đấu tranh giữ vững trận địa tư tưởng - lý luận
10-05-2015 | 17:11    (lượt xem:1695)

(TGAG)- Đấu tranh giữ vững trận địa tư tưởng, lý luận là vấn đề có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam; là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiện nay.
Vận dụng sáng tạo lý luận về xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới
25-04-2015 | 07:44    (lượt xem:1623)

Đại hội VI của Đảng xác định: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác”(1). Những nội dung này đã được thực hiện và làm phong phú thêm trong thực tiễn xây dựng Đảng 30 năm đổi mới.
Kết quả hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2014
30-12-2014 | 13:35    (lượt xem:1881)

Đội ngũ giảng viên tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng trong giáo dục, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, cũng là lực lượng tiên phong trong đấu tranh góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng chính trị của Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị
30-12-2014 | 13:33    (lượt xem:2390)

Sau gần 15 năm thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/05/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống cơ sở đào tạo lý luận chính trị được củng cố, phát triển; số lượng cán bộ được đào tạo lý luận chính trị tăng nhanh; nội dung, chương trình bước đầu đổi mới; đội ngũ giảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng; điều kiện vật chất, kỹ thuật của các cơ sở đào tạo được cải thiện.

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 203 khách online

Số lượt xem : 6182740