Truy cập hiện tại

Đang có 141 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2019

(TGAG)- Ngày 09/4/2019 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2019 cho 75 học viên là đảng viên dự bị đến từ các chi, đảng bộ cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn. Tham dự lễ khai giảng có đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đồng chí Trần Văn Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học.Nội dung giảng dạy được thực hiện theo Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 06/11/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 09/4/2019 đến ngày 19/4/2019, bao gồm thời gian lên lớp 5,5 ngày với 10 bài giảng chính và một chuyên đề bổ trợ; nghiên cứu, thảo luận 1,5 ngày; 1 buổi kiểm tra; 1 buổi bế giảng, khen thưởng. Những nội dung chính gồm: (1) Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt nam; (2) Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; (3) Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; (4) Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; (5) Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ; xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (6)Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; (7) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; (8) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; (9) Xây dựng Đảng về đạo đức; (đây là nội dung mới được bổ sung); (10) Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Chuyên đề bổ trợ năm nay được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện báo cáo chuyên đề Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện yêu cầu Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự lớp học hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đồng chí học viên lớp đạt kết quả cao nhất trong học tập. Yêu cầu các học viên phải nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học, quy chế học tập. Ban Giám đốc cũng mong rằng khi kết thúc khóa học 100% học viên đều đạt yêu cầu./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534564