Truy cập hiện tại

Đang có 160 khách và không thành viên đang online

Phú Tân khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I-2019

(TGAG)- Sáng ngày 09/4/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp với các Ban xây dựng Đảng huyện ủy tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I-2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện dự và phát biểu khai mạc lớp học.


(Các học viên tham dự lớp học)

Trong thời gian 10 ngày, từ ngày 09/4 đến hết ngày 23/4, 61 học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21826812