Tri Tôn mở 4 lớp cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đối tượng 5

(TGAG)- Từ ngày 05 đến 28-6-2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn phối kết hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức huyện ủy và các ban ngành liên quan, tổ chức mở 4 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên thuộc đối tượng 5.

Tại thời điểm này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tiến hành khai giảng và kết thúc 2 lớp học với số lượng tham dự là 210 học viên gồm cán bộ, đảng viên các ban ngành đoàn thể huyện và các xã thị trấn dự học.

 
Mỗi lớp được tiến hành học tập trong thời gian 3 ngày, các cán bộ đảng viên được nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ mới; Đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, đổi mới mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng về đạo đức; Vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ trương của Đảng.

Trong quá trình học tập học viên sẽ cập nhật bổ sung một số quan điểm chỉ đạo, các nghị quyết khóa XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực, đạo đức và sự hiểu biết về thành tựu khoa học kỹ thuật, kinh tế quốc tế, từ đó có thái độ đúng đắn và đề ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng địa phương phát triển toàn diện. Cuối khóa học các học viên được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới./.

Trần Văn Hợp


Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7907350