Truy cập hiện tại

Đang có 126 khách và không thành viên đang online

Đoàn Trường Đại học An Giang ra mắt câu lạc bộ “Pháp lý và lý luận chính trị”

(TUAG)- Nhằm tập hợp các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Đoàn Trường Đại học An Giang vừa cho ra mắt câu lạc bộ “Pháp lý và Lý luận chính trị”.


Ban Thường vụ Đoàn Trường và Hội Sinh viên Trường ĐHAG trao quyết định thành lập câu lạc bộ 

Với khẩu hiệu "Sinh viên AGU - tuân thủ pháp luật, lý luận vững vàng", câu lạc bộ sẽ xây dựng lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật đồng thời thu hút, tập hợp thanh, thiếu niên đến với tổ chức Đoàn, xây dựng kiến thức pháp luật nền tảng chính trị cho đoàn viên, sinh viên.

Để hoạt động đi vào thực tiễn, câu lạc bộ đang triển khai xây dựng hoạt động phiên tòa giả định để tuyền truyền pháp luật cho đoàn viên sinh viên của trường. Bên cạnh đó, câu lạc bộ sẽ thường xuyên tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tổ chức hội thảo và giao lưu với các diễn giả nổi tiếng…

Theo đồng chí Trần Trung Quốc - Phó Bí thư Đoàn trường, việc thành lập câu lạc bộ “Pháp lý và Lý luận chính trị” là điều rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước một không gian mạng có rất nhiều thông tin, vấn đề đòi hỏi cần phải có sự định hướng cho đoàn viên, thanh niên. Câu lạc bộ sẽ là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên có cơ hội phản biện trên không gian mạng xã hội; tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội. Thông qua các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, Ban Thường vụ Đoàn trường - Hội Sinh viên sẽ nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23253484