Truy cập hiện tại

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

Kết quả hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2014
30-12-2014 | 13:35    (lượt xem:3310)

Đội ngũ giảng viên tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng trong giáo dục, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, cũng là lực lượng tiên phong trong đấu tranh góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng chính trị của Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị
30-12-2014 | 13:33    (lượt xem:3640)

Sau gần 15 năm thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/05/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống cơ sở đào tạo lý luận chính trị được củng cố, phát triển; số lượng cán bộ được đào tạo lý luận chính trị tăng nhanh; nội dung, chương trình bước đầu đổi mới; đội ngũ giảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng; điều kiện vật chất, kỹ thuật của các cơ sở đào tạo được cải thiện.

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17133056