Truy cập hiện tại

Đang có 138 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn tổ chức lớp tập huấn chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

(TGAG)- Trong 2 ngày 17, 18/12, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018.

Tham gia lớp tập huấn có 240 học viên là các cán bộ, người có uy tín trong cộng đồng, người sản xuất giỏi của 10 xã thị trấn thuộc chương trình 135 của huyện Tri Tôn.


Trong thời gian tham gia lớp tập huấn các học viên được tiếp thu nội dung các chuyên đề gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước ta về chính sách dân tộc và công tác dân tộc; chương trình 135 giai đoạn  2016 - 2020; Nội dung cơ bản của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; thực hiện quy trình giám sát đối với chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; công tác vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135; lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình 135; xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất; nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân xã, 135 phát triển sản xuất…

Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản về chương trình 135, làm thay đổi nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách dân tộc. Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực quản lý, điều hành chương trình 135 và nâng cao năng lực cho cộng động, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia có hiệu quả các hoạt động của Chương trình trên địa bàn xã, thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trong thời gian tới đạt hiệu quả./.


Cẩm Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25179820