Truy cập hiện tại

Đang có 193 khách và không thành viên đang online

Cảnh giác phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá nhắm vào giới trẻ

(TGAG)- Gần đây, trong lúc cả nước tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/2016), các thế lực thù địch đã sử dụng các trang mạng để tập trung xuyên tạc, chống phá.

Đối tượng chúng nhắm vào chủ yếu là thanh niên. Mục tiêu nhằm lung lạc ý chí, niềm tin và lý tưởng của tuổi trẻ đối với sự nghiệp cách mạng mà biết bao thế hệ cha ông đã đổ xương máu dày công vun đắp. Chúng kích động, xúi giục giới trẻ thực hiện các cái gọi là “cách mạng sắc màu”, “cách mạng đường phố”, “phong trào dân chủ”... như đã thực hiện ở Đông Âu, Bắc Phi...

Tuy vẫn là những thủ đoạn và luận điệu cũ, như: phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, “soi mói” một số hạn chế, khuyết điểm, một số vụ việc có tính đơn lẻ, cá biệt... để áp đặt, úp chụp cho toàn cục đất nước, tạo cớ để phê phán, phủ nhận đường lối cách mạng và những thành tựu to lớn hiện nay của đất nước, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng... Nhưng về giọng điệu thì có sự điều chỉnh mới: vừa tỏ ra hằn học, thậm chí sử dụng những ngôn từ “vô văn hóa” để minh họa cho luận điệu sai trái của mình, đồng thời lại rất “mềm dẻo”, “ra vẻ khách quan” để tung hỏa mù, nhất là nói về vai trò của tuổi trẻ Việt Nam. Chúng ngụy biện rằng: “Tư duy của con người sẽ thay đổi để phù hợp với cuộc sống”; “nếp nghĩ hôm nay sẽ không là nếp nghĩ của ngày mai, mà nó sẽ biến dạng để thích nghi”... Cùng với đó, ra sức tô son trát phấn cho một số gương mặt cơ hội chính trị, những phần tử “thanh niên” phản cách mạng, tham gia hoạt động chống phá và đã bị xử lý theo pháp luật Việt Nam... Qua đó chúng kích động giới trẻ bằng chiêu bài “cần phải chuyển hướng về suy nghĩ của mình” nhằm thực hiện âm mưu đánh đổ niềm tin của thanh niên Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ tươi sáng của đất nước. Đồng thời kích động chống đối, đòi đa nguyên, đa đảng...

Khi đưa ra những luận điệu xuyên tạc, các phần tử chống phá đã cố tình lấp liếm, che giấu sự thật từ thực tiễn sống động ở Việt Nam. Ngay từ khi cách mạng Việt Nam còn trong trứng nước, phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của ông cha ta, biết bao thanh niên Việt Nam yêu nước đã đứng lên cùng dân tộc chống thực dân, đế quốc, tiêu biểu là tấm gương của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã bôn ba khắp thế giới, đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra “cẩm nang cách mạng” đúng đắn để cứu nước, giải phóng dân tộc. Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập - là tổ chức thanh niên cách mạng đầu tiên do Người trực tiếp giác ngộ, kết nạp. Tiếp đó, là quá trình chuẩn bị công phu, hình thành nên Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (26/3/1931). Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là “Lực lượng quan trọng của dân tộc”; “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”; luôn quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, xung kích thực hiện sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ở từng thời kỳ, Đảng ta luôn có sự đổi mới trong lãnh, chỉ đạo nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ.

Suốt quá trình gần 85 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, thanh niên Việt Nam luôn xung kích đi đầu góp phần thực hiện thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, kiến thiết đất nước sau chiến tranh, cũng như trong đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Quá trình phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, dù còn có những tâm trạng khác nhau, song tuyệt đại đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức cống hiến cho tiền đồ phát triển của dân tộc. Đảng đã khẳng định: Thanh niên “là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội... Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. Tuổi trẻ Việt Nam, trước đây cũng như hiện nay, vô cùng kiêu hãnh, tự hào là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh,  tự hào là lực lượng xung kích dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Tự hào là những chủ nhân của đất nước trên đà phát triển.

Những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch nhắm vào giới trẻ vừa qua, thực chất là những lý lẽ ngụy biện, xuyên tạc để lừa phỉnh những người nhẹ dạ, cả tin. Sáng suốt nhận diện, đấu tranh phản bác là nhiệm vụ tất yếu của thanh niên Việt Nam yêu nước, cụ thể là:

Luôn kiên định lý tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định niềm tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Phát huy truyền thống hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, xung kích đi đầu góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Luôn đề cao ý thức cảnh giác, nâng cao sức đề kháng, tăng cường phòng chống làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch./.

SỰ THẬT
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36365421