Truy cập hiện tại

Đang có 83 khách và không thành viên đang online

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

(TGAG)- Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong năm 2015 là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong 5 năm qua. Tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong cả nước; qua đó, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới góp phần tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng. Phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... 

 
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội thi đua toàn quốc.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, có ý nghĩa rất quan trọng:

Một là, trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong 5 năm (2011 - 2015), Đại hội rút ra bài học kinh nghiệm về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; về kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Hai là, khẳng định những thành tựu gần 30 năm đổi mới toàn diện đất nước; những kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc.

Ba là, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trước hết từ các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng.

Tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; hướng mạnh về cơ sở; giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; khơi dậy, nuôi dưỡng và phát huy mạnh mẽ nguồn lực của cộng đồng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; phát động sâu rộng phong trào thi đua “vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng các mô hình trong các phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang...

Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cải cách hành chính, phát triển kinh tế; tập trung cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người nghèo; quan tâm công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ y tế...

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và Nhân dân, tạo phong trào hành động cách mạng tự giác của toàn dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố...

Nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình tốt để tạo sự lan tỏa rộng khắp. Tổ chức suy tôn, bình chọn, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Thi đua - khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn. Phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại giai đoạn trước; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp; tăng cường, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới.

VŨ ĐÌNH PHÙNG
Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18460712