Thẩm quyền tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra dư luận xã hội

(TGAG)- Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, ngày 26/12/2015, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW để thực hiện Kết luận của Ban Bí thư.

Quán triệt, triển khai thực hiện quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/8/2016 “về nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới”, Đề án đã đề ra mục tiêu đó là đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, có nề nếp của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Tập trung kiện toàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội. Đảm bảo kinh phí hoạt động cần thiết cho toàn bộ quá trình hoạt động.

Đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội được nâng lên. Qua công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đã kịp thời tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trước những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước và thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều địa phương, đơn vị đã tiến hành tổ chức điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong phạm vi địa phương, đơn vị, ngành mình, thậm chí có nơi chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn tiến hành điều tra, khảo sát đã gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu tổng hợp thông tin, phân tích, chỉ ra nguyên nhân của các luồng ý kiến dư luận, viết báo cáo và cũng chưa đúng thẩm quyền tổ chức điều tra, khảo sát.

Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, thẩm quyền tổ chức thực hiện điều tra dư luận xã hội và công bố kết quả điều tra dư luận xã hội, đối với cấp tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì, là đầu mối chính tổ chức thực hiện điều tra dư luận xã hội trong phạm vi toàn tỉnh.

Đối với các cuộc điều tra dư luận xã hội trong phạm vi toàn tỉnh thì việc công bố kết quả chỉ trong phạm vi của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc công bố kết quả các cuộc điều tra dư luận xã hội này. Báo cáo kết quả điều tra gửi về Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị khi cần thiết, có thể tổ chức khảo sát dư luận xã hội trong phạm vi địa phương, ngành của mình. Việc công bố kết quả chỉ trong phạm vi của địa phương, ngành đó và gửi báo cáo kết quả khảo sát về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc công bố kết quả các cuộc khảo sát dư luận xã hội trong phạm vi địa phương, ngành của mình.

Việc tổ chức điều tra dư luận xã hội phải đảm bảo tính đại diện của các tầng lớp nhân dân; bảo đảm tính xác thực, độ tin cậy, tính kịp thời của thông tin; khắc phục những hạn chế, sai sót trong các khâu: chọn vấn đề điều tra; chọn phương pháp, hình thức điều tra; xây dựng phiếu câu hỏi; chọn mẫu (đối tượng) điều tra; điều tra thử và hoàn thiện phiếu câu hỏi; tập huấn điều tra viên; triển khai thu thập thông tin; nhập dữ liệu, xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm chuyên dụng SPSS; viết báo cáo điều tra. Báo cáo điều tra dư luận xã hội phải có tính tổng hợp, có sự phân tích, so sánh tương quan giữa các nhóm đối tượng, đưa ra các dự báo, đề xuất, kiến nghị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Do đó, nội dung, phương thức, thẩm quyền tổ chức thực hiện điều tra dư luận xã hội và công bố kết quả điều tra dư luận xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương, đơn vị.

Phòng DLXH
Thống Kê

Đang có 203 khách online

Số lượt xem : 6548153