Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

Châu Thành với công tác nghiên cứu, nắm dư luận xã hội

(TGAG)- Công tác nghiên cứu, nắm dư luận xã hội (DLXH) là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, song song với công tác lý luận, tuyên truyền, cổ động thì công tác nắm DLXH là một bước của quá trình kiểm nghiệm thực tiễn về thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. DLXH là một trong những cơ sở để các nhà lãnh đạo, quản lý rà soát việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện phù hợp, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân. DLXH cũng góp phần củng cố và mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội. Nhân dân có “Trăm tai, nghìn mắt” có thể nghe thấy mọi vấn đề, mọi sự việc, dưới nhiều góc độ, việc lắng nghe ý kiến phản biện của dân, sự đồng thuận hay không đồng thuận của dân đối với các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương của địa phương đây là yêu cầu tất yếu.

Với ý nghĩa đó, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành đã tích cực tham mưu cấp ủy công tác này, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên DLXH từ năm 2009 đến nay, cộng tác viên bố trí rộng khắp ở các địa bàn, đó là những cán bộ, đảng viên, quần chúng tiêu biểu; thông qua quy chế hoạt động, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tạo điều kiện để cộng tác viên được tiếp cận thông tin, định hướng thông tin và nắm dư luận xã hội gắn với từng lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung, với từng sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và của huyện; tạo điều kiện cho các cộng tác viên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phương pháp, hình thức nắm DLXH.

Để khai thác và phát huy các nguồn thông tin, Ban Tuyên giáo phối hợp với các ngành liên quan, nhất là các ngành thường xuyên trực tiếp giải quyết công việc cho dân như: Tài nguyên - Môi trường, Công an, Tư pháp, Thuế... qua đó để tiếp cận sâu, nắm sát một số hoạt động của ngành nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, phản tuyên truyền cho người dân khi có dư luận không tốt đối với cán bộ, công chức. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và ban tuyên giáo xã, thị trấn thường xuyên quán triệt và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ tuyên giáo tăng cường đi cơ sở để nắm DLXH, tạo mối quan hệ mật thiết với cộng tác viên và những quần chúng tiêu biểu, người có uy tín ở địa bàn dân cư, những người có mối quan hệ xã hội rộng, chức sắc tôn giáo, cán bộ hưu trí, giới trẻ... qua đó, tạo thuận lợi trong việc nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các giai tầng xã hội; tham dự các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân để nghe ý kiến, phản ảnh của cử tri và các giải trình, trả lời, cách giải quyết của các đại biểu.

Hoạt động nghiên cứu, nắm DLXH trên địa bàn những năm qua đã đi vào nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, cung cấp nhiều thông tin nhanh giúp cho ban tuyên giáo và các cấp ủy nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, băn khoăn lo lắng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tư tưởng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo, làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, nắm DLXH vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy và các ngành chưa xem trọng công tác này, nên thiếu khai thác thông tin từ thực tiễn đối với các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của địa phương, của ngành mình. Các nguồn DLXH từ cộng tác viên còn hạn chế, chưa đa dạng, toàn diện; đôi khi phản ánh chậm, dẫn đến việc phản tuyên truyền chưa kịp thời. Huyện chưa thực hiện điều tra xã hội học để đánh giá định lượng cụ thể về một số chủ trương, nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn, chỉ thông qua các thông tin dư luận xã hội mang tính định tính, nên không tránh khỏi đánh giá còn chủ quan.

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện một số nhiệm trong tâm như sau:

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy cơ sở và lãnh đạo các ngành xem công tác nắm bắt, định hướng DLXH là nhiệm vụ quan trọng đối với công tác tư tưởng của Đảng, là yêu cầu cần thiết để phát huy dân chủ trong quá trình lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy là đầu mối giúp cấp ủy quản lý điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác DLXH và công tác viên DLXH.  Hằng năm, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên, lựa chọn những người phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín, khả năng nắm bắt thu thập thông tin và tổng hợp báo cáo, có khả năng đối thoại, giải thích và định hướng thông tin; chú trọng chọn cộng tác viên có kỹ năng thâm nhập địa bàn, thâm nhập vào các nhóm đối tượng trong xã hội.

- Tham mưu cấp ủy tổ chức điều tra xã hội học về một vấn đề cụ thể để có giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội./.

TRẦN THỊ BÉ NĂM
PTB Tuyên giáo Châu Thành
Số lần xem các bài viết
8701181