Truy cập hiện tại

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

Công tác dư luận xã hội: đảm bảo tính khoa học, tính kịp thời, tính dự báo

(TGAG)-Bước sang năm 2017, công tác dư luận xã hội trong ngành Tuyên giáo hướng về cơ sở, xuất phát từ thực tiễn, kết nối Trung ương với địa phương, bảo đảm tính khoa học, tính kịp thời và tính dự báo.

Ngày 27-12, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cộng tác viên năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác dư luận xã hội năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện nghiên cứu dư luận xã hội, đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Viện trưởng chủ trì Hội nghị.

 
 
Đạt nhiều kết quả quan trọng

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Phó viện trưởng cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các cấp, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị chức năng trong hệ thống tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong cả nước, công tác dư luận xã hội năm 2016 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 167 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội đã chủ động tham mưu giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc Ban Tuyên giáo các địa phương, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương tổ chức quán triệt, thực hiện Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư; giúp lãnh đạo Ban xây dựng, ra quyết định ban hành Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội. Nhiều Ban Tuyên giáo các địa phương, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng Đề án, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư theo Hướng dẫn 167 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và 53/63 địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Thứ hai, chú trọng củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội; nâng cao chất lượng nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình dư luận và định hướng dư luận xã hội. Hoạt động của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo đã từng bước đi vào nền nếp, thông qua việc duy trì các buổi giao ban định kỳ (tuần, tháng, quý), qua báo cáo, phản ánh thông tin dư luận bằng văn bản theo qui định, phản ánh nhanh qua điện thoại, email... Trong các buổi giao ban, bên cạnh việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội, Viện và Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động cung cấp thông tin chính thống cho đội ngũ cộng tác viên, góp phần định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan đơn vị cũng đã tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát thực tế; tổ chức cho cán bộ và cộng tác viên đi giao lưu học hỏi kinh nghiệm.

Việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh nhanh tình hình dư luận và định hướng dư luận xã hội. Báo cáo nhanh của Viện và báo cáo của Ban Tuyên giáo các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tăng về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên, được cấp trên ghi nhận. Nhiều báo cáo đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị kịp thời, giúp lãnh đạo Ban Tuyên giáo, cấp ủy các cấp chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

 
 Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà trao đổi các nội dung đại biểu đề cập

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội. Các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các địa phương thực hiện đã huy động các cấp, các ngành, mà nòng cốt là mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trực tiếp tham gia; có sự đổi mới cả về nội dung và phương pháp (chú trọng lựa chọn chủ đề điều tra, bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu; chọn mẫu điều tra; lựa chọn hình thức, phương pháp điều tra phù hợp-phương pháp điều tra theo truyền thống bằng phiếu hỏi tự điền (Anket), điều tra nhanh qua điện thoại...). Chú trọng tính dự báo và tính kịp thời trong các cuộc điều tra, giám sát bảo đảm tiến độ, thực hiện đúng quy trình điều tra..., đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như của cấp ủy, chính quyền địa phương giao.

Thứ tư, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học về dư luận xã hội đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ đề ra. Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội đã phối hợp với các địa phương, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương chủ động khảo sát nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo tuyên giáo mới được bổ nhiệm, cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở Trung ương. Trên cơ sở đó, Viện đã chỉ đạo việc biên soạn, bổ sung kiến thức mới và hoàn chỉnh tài liệu, bài giảng phù hợp đối tượng.

Viện đã chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị chức năng của Ban và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội đầu nhiệm kỳ cho 200 cán bộ tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương và cộng tác viên dư luận của Viện. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng nêu trên đã bổ sung, cập nhật kiến thức mới theo đúng tinh thần Kết luận 100 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 167 của Ban Tuyên giáo Trung ương; thiết thực và phù hợp đối tượng, được học viên đánh giá cao. Đồng thời, qua buổi thảo luận tại tổ hoặc trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc đã giúp giảng viên và học viên hiểu nhau hơn, nhất là về những khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện công tác dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị.

Đưa công tác dư luận xã hội hướng về cơ sở

Các ý kiến, tham luận tại Hội nghị cũng thống nhất, bước sang năm 2017, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của cấp ủy và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bám sát những vấn đề, những sự kiện lớn diễn ra ở trong nước và quốc tế, mà dư luận xã hội quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác dư luận xã hội năm 2017 đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo Kết luận số 100 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 167 của Ban Tuyên giáo Trung ương; trọng tâm là đưa công tác dư luận xã hội hướng về cơ sở, xuất phát từ thực tiễn, kết nối Trung ương với địa phương, bảo đảm tính khoa học, tính kịp thời và tính dự báo.

Trong đó, công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo Hướng dẫn 167 của Ban Tuyên giáo Trung ương, thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư. Những địa phương, cơ quan, đơn vị đang thực hiện việc này cần đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong quý I năm 2017; những nơi chưa thực hiện việc này, cần xây dựng Đề án, kế hoạch, hướng dẫn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trong quý II năm 2017 và báo cáo tiến độ thực hiện công việc về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội).

Bên cạnh đó, rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

Chủ động nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân, nhất là các vấn đề có liên quan đến đời sống, y tế, giáo dục, môi trường, đất đai... để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy và lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương giải quyết kịp thời, không để hình thành các “điểm nóng”. Các trọng tâm cần đi sâu nắm bắt, phản ánh trong năm 2017 là: các ngày lễ lớn trong năm; việc quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng, của Trung ương Đảng (khóa XII), nhất là việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các kỳ họp Quốc hội (khóa XIV) và các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021) trong năm 2017; những vấn đề nóng, vụ việc bức xúc, nổi cộm...

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa Trung ương với địa phương trong thực hiện công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là các cuộc điều tra theo phiếu, chú ý việc chọn chủ đề bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khoa học của cuộc điều tra dư luận xã hội, chú trọng hơn vào tính dự báo dư luận xã hội và đề xuất, kiến nghị trong công tác định hướng dư luận xã hội.Trên cơ sở những nội dung, vấn đề tham luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà đã có sự trao đổi với các đại biểu tham dự xung quanh công tác dư luận xã hội trong ngành Tuyên giáo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lâm Phương Thanh đã biểu dương các kết quả đã đạt được của công tác dư luận xã hội trong ngành tuyên giáo năm 2016.

Đồng chí Lâm Phương Thanh cũng nhấn mạnh một số điểm chuyển biến của công tác dư luận xã hội trong ngành tuyên giáo năm 2016 như: Thứ nhất, nhận thức của cán bộ tuyên giáo các cấp cũng như đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội về vai trò, trách nhiệm nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội đã đầy đủ hơn,  được quan tâm hơn. Cấp ủy đảng các cấp cũng lắng nghe, tạo điều kiện, quan tâm hơn đến đội ngũ làm công tác dư luận xã hội. Thứ hai, đội ngũ cộng tác viên và những người làm công tác dư luận xã hội được kiện toàn, bổ sung; được quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ. Thứ ba, chất lượng công việc, nắm bắt phản ánh tình hình, điều tra, nghiên cứu được nâng lên một bước. Điều này được thể hiện cả ở Trung ương và các địa phương qua các báo cáo, báo cáo điều tra nhanh, qua việc phản ánh, dự báo và đề xuất, tham mưu.

Bước sang năm 2017, đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị đội ngũ làm công tác dư luận xã hội trong ngành tuyên giáo tập trung vào một số nhiệm vụ như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao công tác nắm bắt tình hình với tinh thần phải nhạy bén hơn, tích cực hơn và khách quan hơn. Dự báo đúng tình hình và đề xuất tham mưu có chất lượng hơn. Chuẩn hóa các quy trình nắm bắt, nghiên cứu điều tra, đảm bảo sự linh hoạt, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn, đối tượng điều tra. Phối hợp với các địa phương đảm bảo yêu cầu nhất quán từ trên xuống dưới.

Hai là, kiện toàn hơn nữa đội ngũ làm công tác dư luận xã hội ở ban tuyên giáo ở các tỉnh, thành ủy, các đơn vị trực thuộc Trung ương; lưu ý tính đại diện của các giai tầng xã hội. Tập huấn, nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dư luận xã hội.

Ba là, cần tăng cường, phối hợp các lực lượng làm công tác dư luận xã hội trong toàn ngành và ngoài ngành, có những tham mưu cụ thể.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban đã trao tặng giấy khen cho 12 tập thể và đồng chí Lâm Phương Thanh đã trao tặng giấy khen cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2016.

12 tập thể được khen thưởng là: Phòng dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phòng Thông tin – tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh; Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà giang; Phòng Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang; Phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Trung tâm Thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; Phòng Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận; Phòng Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phòng Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

6 cá nhân được khen thưởng là: Đ/c Phạm Chiến Khu, Cộng tác viên khoa học; đ/c Bùi Lê Ninh, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; đ/c Nguyễn Khắc Dũng, Ban Thư ký biên tập và Thính giả, Đài Tiếng nói Việt Nam; đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Ban Tuyên huấn, Hội Nông dân Việt Nam; đ/c Nguyễn Xuân Thành, cộng tác viên; đ/c Lê Văn Việt, Ban Tuyên giáo Hội cựu chiến Việt Nam.

Thu Hằng/BTGTW
Số lần xem các bài viết
8700867