Truy cập hiện tại

Đang có 110 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ An Giang qua 9 kỳ Đại hội
13-10-2015 | 09:10    (lượt xem:6865)

(TGAG)- Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Tuyên giáo An Giang xin giới thiệu "Đảng bộ An Giang qua 9 kỳ Đại hội".
Niềm tin và ý chí !
13-10-2015 | 08:59    (lượt xem:1330)

(TGAG)- An Giang là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh ở khu vực Tây Nam bộ. Nhiệm kỳ qua bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thì những khó khăn, thách thức đã có những tác động nhất định đến việc hoạch định và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhưng với truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
Một số điểm mới của Quy chế bầu cử trong Đảng
01-10-2015 | 05:08    (lượt xem:1264)

Ngày 9/6/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký Quyết định số 244-QĐ/TW về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng để thay thế Quy chế bầu cử trong Đảng kèm theo Quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị (khoá X). Bản Quy chế bầu cử trong Đảng mới có 7 chương và 38 điều, giảm 01 chương và tăng 05 điều so với Quy chế bầu cử trong Đảng cũ.
Tài liệu tuyên truyền: Về kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
01-10-2015 | 04:56    (lượt xem:2814)

(TGAG)- Bốn năm qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch, vững mạnh
25-09-2015 | 07:28    (lượt xem:1547)

(TGAG)- Xác định xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo đạt được thành tựu quan trọng về công tác xây dựng Đảng.
Sự lãnh đạo của Đảng bộ An Giang đối với công tác dân vận trong tình hình mới
25-09-2015 | 07:25    (lượt xem:1157)

(TGAG)- Xác định vai trò công tác dân vận có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ở địa phương. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang đã quyết tâm phấn đấu, thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đánh giá:
Tăng cường quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác đối ngoại
24-09-2015 | 15:57    (lượt xem:1857)

(TGAG)- Theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đạt được một số kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm thực tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh trên một số lĩnh vực trọng yếu.
An Giang nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
24-09-2015 | 15:52    (lượt xem:1247)

(TGAG)- An Giang là vùng đất ngập nước điển hình của quốc gia với biên độ ngập lũ và hệ thống sông rạch chằng chịt, hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái nông nghiệp rất phát triển… có lợi thế về vị trí địa lý, nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển và đi cùng với sự phát triển, là những vấn đề đáng quan tâm của môi trường, điều này đã gây áp lực ngày càng lớn đến sự phát triển bền vững của tỉnh.
An Giang phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội
24-09-2015 | 15:44    (lượt xem:1437)

(TGAG)- Với quan điểm phát triển kinh tế bền vững không thể tách rời với việc tạo lập công bằng, đảm bảo an sinh xã hội (ASXH), phát triển kinh tế cao hay thấp, bền vững hay không bền vững đều bắt nguồn từ việc có đảm bảo ASXH hay không. Ngược lại việc đảm bảo ASXH hợp lý sẽ tạo ra động lực cho sự phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh An Giang đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiệm vụ quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiệm vụ này xuất phát từ việc tỉnh luôn đặt con người vào vị thế trung tâm của sự phát triển, xem con người vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển của sự nghiệp đổi mới.
An Giang phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện
24-09-2015 | 15:40    (lượt xem:1208)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đánh giá: Những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiều phong trào khác ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa được bảo tồn, tôn tạo; nhiều lễ hội được quản lý tốt; việc xây dựng các thiết chế văn hóa được quan tâm. Hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật có bước phát triển. Công tác quản lý, khai thác tốt các di tích, danh thắng được quy hoạch và quan tâm đầu tư. Các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa được bảo tồn và phát huy.
Đổi mới mạnh mẽ giáo dục - đào tạo của tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020
24-09-2015 | 15:36    (lượt xem:1832)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Với quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm kỳ 2015-2020, An Giang xác định nhiệm vụ đổi mới giáo dục - đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển của tỉnh.
An Giang tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
24-09-2015 | 15:31    (lượt xem:1987)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đánh giá: Nhiệm kỳ qua Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động của bộ máy hành chính địa phương. Năng lực và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương được nâng lên. Ủy ban nhân dân các cấp chủ động trong quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan hành chính địa phương.
Số lần xem các bài viết
8656588