“Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống”

Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2015-2020) đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi đại hội kết thúc, Tuyên giáo An Giang xin đăng bài phỏng vấn đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hồng Khâm về kết quả Đại hội.


Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, những kết quả nổi bật của đại hội?

Đồng chí Lê Hồng Khâm: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã thành công tốt đẹp. Để có được thành công đó, trước hết nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự theo dõi, giúp đỡ của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa IX đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hướng dẫn số 26 ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Những kết quả đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và Đại hội thành công ở 896 tổ chức cơ sở Đảng và 16 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh là cơ sở vững chắc để bước vào Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh. Kết quả, Đại hội đã lựa chọn được những đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020), gồm 53 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho hơn 56.000 đảng viên của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Từ đó cho thấy, công tác chuẩn bị về nhân sự cấp ủy của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX công khai, dân chủ và trí tuệ nên nhận được sự đồng thuận cao của Đại hội.

Phóng viên: Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X có ý nghĩa gì đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hồng Khâm: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra Nghị quyết, với quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 5 năm (2015-2020); xác định “xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững”. Thời gian tới, để đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ khâu tuyển chọn, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh và tập trung khâu giảm thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường thu hút đầu tư. Đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Đồng thời, tỉnh sẽ triển khai thực hiện đồng bộ 13 nhóm giải pháp chủ yếu đã được Đại hội thông qua, gồm: Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Đầu tư và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Chủ động và tập trung hội nhập kinh tế quốc tế. Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, tạo môi trường pháp lý, cơ chế chính sách cạnh tranh công bằng để các thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Đổi mới mạnh mẽ giáo dục - đào tạo. Phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện. Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác đối ngoại. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới, góp phần vào sự ổn định và phát triển tỉnh.

Phóng viên: Sau Đại hội, kế hoạch quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hồng Khâm: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là những quyết sách quan trọng trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà trong 5 năm tới. Vì vậy, ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn, tất cả các tổ chức Đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát với từng địa phương, đơn vị, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để An Giang phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí!

P.V

Số lần xem các bài viết
7914082