Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020

(TGAG)- Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều ngày 22-10, Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu và phương hướng tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, kỷ cương, khai thác mạnh mẽ lợi thế trong liên kết vùng và lợi thế so sánh của địa phương, huy động nguồn lực xã hội và tranh thủ ngoại lực tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Giang bằng mức trung bình của cả nước, đến năm 2020, quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm khá của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

 
Đại hội đề ra 03 khâu đột phá: (1) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập; (2) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư; (3) Đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

 
15 chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 05 năm đạt 7%. GRDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 2020 đạt 48,3 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư xã hội 05 năm đạt khoảng 148.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 6,05 tỷ USD. Thu ngân sách 05 năm đạt 31.985 tỷ đồng. Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi đến năm 2020: mẫu giáo đạt 70%, tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở đạt 80%; trung học phổ thông và tương đương đạt 50%. Trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 đạt 50%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2020 đạt 65%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2016 - 2020) bình quân 1,5%/năm. Quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 2.175.000 người. Số bác sĩ trên 01 vạn dân đến năm 2020 đạt 08 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 đạt 80%. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh 90%. Có 60 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Bình quân mỗi năm kết nạp 3.000 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,13% dân số.

Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đại hội đề ra 13 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là: Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; Đầu tư và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, ưu tiên cho công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch; Chủ động hội nhập quốc tế, tập trung hội nhập kinh tế quốc tế; Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị; Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; Thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới mạnh mẽ giáo dục - đào tạo; Phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện; Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác đối ngoại; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

 
  Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa cho đồng chí Phan Văn Sáu
Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị; tập hợp, động viên, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho các đồng chí không tham gia tái cử

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 53 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Răng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Vương Bình Thạnh và đồng chí Võ Anh Kiệt được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy./.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X)
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X)
Diễn văn bế mạc Đại hội

Tin, ảnh:   PHƯỚC HÒA

Số lần xem các bài viết
7855648