Truy cập hiện tại

Đang có 149 khách và không thành viên đang online

Mừng năm mới! Mừng Đại hội XII của Đảng ta!

(TGAG)- Đất nước đã bước vào năm mới 2016 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Khép lại năm cũ 2015, là năm kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Đó cũng là năm đánh dấu chặng đường 30 năm đổi mới.

 
Năm 2015, tình hình chính trị thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi nhưng còn chậm và không đồng đều. Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Tiến trình hội nhập quốc tế, nhất là việc hình thành Cộng đồng ASEAN và tham gia các hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn (như TPP, với EU...), tạo ra nhiều cơ hội cho phát triển nhưng áp lực cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đứng trước nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đối ngoại mở rộng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, kinh tế tăng trưởng đạt 6,68%, an sinh xã hội được đảm bảo.

Trong năm 2015, chúng ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, 125 năm Ngày sinh của Bác Hồ, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng… Việc xử lý đúng đắn vấn đề phức tạp trên Biển Đông đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc. Năm 2016 được mở đầu bằng một sự kiện chính trị trọng đại mà cả nước đang hướng về với niềm tin tưởng sâu sắc: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Là đại hội thứ bảy của thời kỳ đổi mới, Đại hội có nhiệm vụ không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 mà còn nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới. Đại hội còn kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và bầu Ban Chấp hành Trưng ương khóa XII (nhiệm kỳ 2016 - 2020). Những năm trước mắt và cả 10 năm tới được dự báo là thời kỳ có nhiều biến động.

Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cũng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Trong nước, những thành tựu đổi mới đã làm thế và lực, sức mạnh tổng hợp của ta lớn hơn nhiều so với trước nhưng đất nước vẫn còn phải tiếp tục đương đầu với nhiều thách thức, cả khách quan và chủ quan. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình và yêu cầu phát triển của đất nước, Đại hội XII sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược, thể hiện một cách tập trung trong các văn kiện Trung ương trình Đại hội. Nêu bật chủ đề Đại hội, Báo cáo chính trị chỉ rõ rằng, trong 5 năm tới, phương hướng phấn đấu của chúng ta là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh toàn diện có nghĩa là mặt nào cũng phải đẩy tới một cách mạnh mẽ, trong đó đặc biệt chú trọng xử lý và giải quyết các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển sản xuất và xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất; giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ. Trong sự nghiệp của chúng ta, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi.

Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc, Đảng ta phải luôn nắm lấy và giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để bảo đảm được vai trò lãnh đạo của mình, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và phẩm chất đạo đức; giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, bảo đảm đầy đủ dân chủ và kỷ luật trong sinh hoạt Đảng; phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa biến chất của cán bộ, đảng viên.

Sự nghiệp độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới phải giải quyết, những mục tiêu mới cao hơn cần chinh phục. Thành công của Đại hội XII sẽ định hướng và cổ vũ chúng ta đi lên./.
 
T.P.H
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14037322