Truy cập hiện tại

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Xuyên tạc lịch sử với mưu đồ chống phá!

(TGAG)- Một trong những thủ đoạn thâm độc, tinh vi của kẻ thù là tấn công, xuyên tạc lịch sử nói chung, lịch sử cách mạng do Đảng lãnh đạo nói riêng. Bọn chúng thường dựa vào cái gọi là phương pháp “khách quan”, tinh thần “khoa học” để chống phá.

Lợi dụng sai lầm và đi đến sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, bọn chúng rêu rao “chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm, sai lầm từ trong bản chất chứ không phải do nhận thức và vận dụng sai”; từ đó xuyên tạc việc du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là “một sai lầm lịch sử”, “đã kìm hãm sự phát triển của đất nước”; hoặc xuyên tạc rằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chỉ là “ăn may”, Tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968 là một “thất bại”; hoặc cho rằng dân tộc Việt Nam không cần thiết tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để giành nền độc lập, mà có thể thực hiện được sự thống nhất đất nước theo mô hình khác; hoặc đòi thay đổi cách nhìn nhận, xem xét, đánh giá lại những sự kiện lịch sử khác…

Trước thực tế trên, hơn 15 năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy, tuyên truyền lịch sử Đảng tỉnh ta đã góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, thù địch. Toàn tỉnh đã có trên 222 ấn phẩm lịch sử được xuất bản. Tiêu biểu trong đó, tỉnh đã xuất bản 03 ấn phẩm lịch sử đảng bộ tỉnh từ năm 1927 đến năm 2005; 11/11 huyện, thị, thành phố đã xuất bản lịch sử đảng bộ; cấp xã có 96 ấn phẩm…Các công trình lịch sử Đảng bộ đã phản ánh chân thực, sinh động lịch sử ra đời, quá trình hoạt động, vai trò lãnh đạo cách mạng của chi, đảng bộ các cấp trên tất cả các lĩnh vực…; tổng kết những kinh nghiệm phong phú, góp phần phát triển lý luận, làm sáng tỏ đường lối, chính sách của Đảng.

Bằng những sử liệu tin cậy, các luận cứ khoa học, các công trình lịch sử Đảng đã khẳng định quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử, là sự kết hợp của các yếu tố khách quan và chủ quan gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; khẳng định con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Nó còn góp phần làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trên các chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc; tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam

Lịch sử Đảng đã làm rõ: Cách mạng Tháng Tám 1945 là kết quả đấu tranh cách mạng lâu dài của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc cách mạng đó được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng thông qua các phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo; là nghệ thuật kết hợp xây dựng, chuẩn bị thực lực với chớp thời cơ, phát động và lãnh đạo Nhân dân nổi dậy… Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một trong những thắng lợi mang tính quyết định buộc đế quốc Mỹ phải thay đổi chiến lược đối với cách mạng Việt Nam, phải hạn chế và tiến tới chấm dứt hoàn toàn ném bom phá hoại miền Bắc, đồng ý ngồi vào bàn đàm phán, tiến tới rút dần quân Mỹ tham chiến ra khỏi miền Nam Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại 30-4-1975 là thắng lợi của sự sáng tạo lý luận, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn: Để đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, ngoài con đường bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không còn lựa chọn nào khác…

Hiện nay, các thế lực phản động lợi dụng mạng xã hội để phát tán nhiều vấn đề sai sự thật lịch sử, nhằm gây hoang mang, hoài nghi, dao động trong nhận thức, tư tưởng; kích động hận thù, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ những vấn đề còn tồn đọng trong lịch sử của từng đảng bộ; hoàn thành lịch sử đảng bộ cấp xã, nghiên cứu bổ sung, tái bản, viết tiếp lịch sử đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ hiểu đúng các truyền thống tốt đẹp của quê hương, của cách mạng; ra sức giữ gìn và phát huy trong thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp./.

Sự thật
----------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26981632