Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35

(TUAG)- Sáng 09/6, Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và 03 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thiện Tâm - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thị xã.


Giai đoạn 2018-2023, Ban Chỉ đạo 35 Tịnh Biên đã tích cực thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường tuyên truyền và phản tuyên truyền làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Kế hoạch 90-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho 4.045 đảng viên toàn thị xã. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt và lồng ghép với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW (khoá XI, khóa XII), Kết luận 21-KL/TW (khoá XIII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...


Thực hiện Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nắm dư luận xã hội, làm tốt công tác nắm dư luận xã hội giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương từ thị xã đến cơ sở nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, kịp thời có những chủ trưởng, giải pháp giải quyết, định hướng dư luận và phản tuyên truyền, làm cho tư tưởng tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định,  tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương, từ đó không để xảy ra những điểm nóng trên địa bàn.


Trong thời gian tới, địa phương cần nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội. Chú trọng tận dụng, khai thác nắm bắt, phản hồi tình hình dư luận xã hội trên Internet, nhất là trên các trang mạng xã hội... Gắn chặt công tác dư luận xã hội với hoạt động Ban Chỉ đạo 35, làm tốt công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền.  Phát huy tốt hiệu quả cơ chế phản hồi, giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận xã hội phản ánh.Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 TX Tịnh Biên sẽ bám sát chỉ đạo, định hướng, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang; tiếp tục tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng động của các thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã. Tăng cường quản lý, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý thông tin, tài khoản xấu độc trên không gian mạng; tích cực sử dụng mạng xã hội đăng tải và chia sẻ các tin, bài, hình ảnh, video clip nhằm lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực, chính thống… Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân, nhất là cảnh giác về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm tận dụng mặt tích cực của mạng xã hội để tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương, lan tỏa những thông tin chính thống, tích cực, những hình ảnh, việc làm, nghĩa cử tốt đẹp “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực"...

H.T
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35178372